Η Παραχώρηση παραλιακών χώρων

στα καταστήματα 
                                               

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Σπάτα : 16-04-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.:11293

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                          

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                                                              

Ταχ. Δ/νση: Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου   

190 04  Σπάτα - Αττικής                                                              ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου

Πληροφορίες : Χ. Ιωαννίδης                                                               Δημοτικής Κοινότητας

Τηλ.:    213-2007330                                                                               Αρτέμιδος

FAX:   210-6633666

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

 

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση παραλιακών χώρων στα καταστήματα που έχουν προβολή στους χώρους αυτούς και καθορισμός όρων παραχώρησης αυτών».

   

     Έχοντας υπόψη :

Α)  Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

Β)  Τις διατάξεις του άρθρου 83, παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 84, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Γ)   Την υπ αριθμόν 1047427/4612/Β0010/3-6-2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.1062927/5803/β0010/20-12-2004 και παρατάθηκε με τις 1024980/1729/β0010/11-4-2005, 1063462/ 4975/β0010/5-7-2006,1022334/1588/β0010/2-3-2007,1038460/2439/Β0010/29-04-2009, Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013 (ΦΕΚ 801 Β΄/5-4-2013) & Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013 , Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014(ΦΕΚ 328 Β΄/13-02-2014) και  ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 ( ΦΕΚ 578Β΄/9-4-2015)  όμοιες έχει παραταθεί η παραχώρηση για την εκμετάλλευση του αιγιαλού και της παραλίας στους Ο.Τ.Α. έως της 31-03-2017.

Στις παρ.1,2 και 3 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 αναφέρεται:

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

1. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.

2. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έναντι ανταλλάγματος κατά τις διατάξεις για την εκμίσθωση δημόσιων κτημάτων, πλην του αιγιαλού και παραλίας κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, ευπαθών οικοσυστημάτων και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τη διαχείριση των οποίων έχει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης.

3. Είναι δυνατή η παραχώρηση, με τη διαδικασία και τους όρους του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λ.π.). Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων μήκους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους.

Κατόπιν αυτών θα πρέπει το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά και να προτείνει τους χώρους και τους όρους παραχώρησης αυτών, για την εξυπηρέτηση των λουομένων, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο .

 

ΣΧΕΔΙΟ

ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Άρθρο 1

             Οι χώροι που προτείνονται εκτείνονται στην παραλιακή ζώνη: επί της Λεωφ. Βραυρώνος περιοχή 10η στάση, επί της Λεωφ. Αρτέμιδος περιοχή Διασταύρωση, επί της οδού Δημ. Φράγκου περιοχή Κέντρο και επί της Λεωφ. Αρτέμιδος περιοχή πλατεία Εθνικής Αντίστασης και  των καταστημάτων που βρίσκονται  κατά μήκος του παραλιακού πάρκου έως και την περιοχή του Αγ. Νικόλαου.

 

Άρθρο 2  

    

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι 31-10-2015 οπότε λήγει αυτοδικαίως.

 

Άρθρο 3

  

Σύμφωνα με το Ν. 2971/01 άρθρο 13 παρ. 3 παραχωρείτε αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους  , για τα οποία τηρείτε σχετικός φάκελος αδειοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος .

 

Άρθρο 4

 

Οι θέσεις πρέπει να πληρούν τους όρους της πολεοδομίας, του τμήματος Υγείας, της Αστυνομίας κ.λ.π. δημοσίων αρχών, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευών μη μόνιμου χαρακτήρα , όπως περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο παράρτημα της ΚΥΑΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 ( ΦΕΚ 578Β΄/9-4-2015)“ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ” . Οι θέσεις για την τοποθέτηση των ομπρελών και ξαπλώστρων ,καθισμάτων , θα αποτυπώνονται σε απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας ,  το οποίο θα επισυνάπτετε και στην σύμβαση απλής χρήσης παραχώρησης .                                              

 

Άρθρο 5

   

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν θα υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου , ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους πέντε (5) μέτρων . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση της σύμβασης  από τα αρμόδια όργανα ο Δήμος έχει το δικαίωμα ανάκλησης της και δύναται να προβεί σε όλα από το νόμο απορρέοντα δικαιώματα του.                                                   

 

Άρθρο 6

  

Το μίσθωμά θα καταβάλλεται σε ποσοστό 30%  με την υπογραφή της σύμβασης έως την ………… , ενώ  το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί  σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ………… και ………….. αντίστοιχα . Ο μισθωτής  υποχρεούται να καταβάλει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου  ποσό που ισούται με το ποσοστό 30% συν 3,6% χαρτόσημο επί του συνολικού μισθώματος σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση  ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 ( ΦΕΚ 578Β΄/9-4-2015)

 

Άρθρο 7

  

 Οι μισθωτές δεν θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τον παραχωρούμενο χώρο για άλλο σκοπό.

 

Άρθρο 8

   

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο και που έλαβε γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη ή δημιουργία οποιασδήποτε δουλείας, ούτε σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

Άρθρο 9

  

 Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί ο ίδιος αδιάκοπα την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, να τηρεί τους  όρους του Κανονισμού Παραλίων όπως ισχύουν, να αποκρούει κάθε καταπάτηση μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων του δημοσίου και να ειδοποιεί εγγράφως τον Δήμο για ανάλογη περίπτωση.

 

Άρθρο 10

    Απαγορεύεται απολύτως η υπομίσθωση, μερική ή ολική ως και η με οποιονδήποτε τρόπο η οποιανδήποτε μορφή μεταβίβαση σε τρίτο ή σε εταιρία, μέρους ή όλου του μισθίου. Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος δύναται να λύσει τη μίσθωση κηρύσσοντας το μισθωτή έκπτωτο, εφόσον διαπιστώσει ότι έπαυσε να επιμελείται αυτοπροσώπως τη λειτουργία της επιχείρησης.

Άρθρο 11

 

  Η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού είναι απλή και δεν αναιρεί το κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. Ο μισθωτής  δεν θα περιφράξει τον αιγιαλό και θα είναι καθ όλα υπεύθυνος για την τήρηση των όρων υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος.                                                     

Άρθρο 12

   

Απαγορεύεται η με  κάθε τρόπο μεταβολή, μετατροπή, για άλλη χρήση από αυτή που ορίζεται στο άρθρο 1, καθώς και η επέκταση και η αλλαγή χώρου του μισθίου.

Άρθρο 13

 

   Ο μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα μίσθωσης ή έστω προσδοκία μίσθωσης μέχρι υπογραφής των μισθώτριας συμφωνίας.

Άρθρο 14

 

   Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 15

 

Οποιαδήποτε παράβαση των όρων και συμφωνιών της μίσθωσης , η μη τήρηση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων, η μη τήρηση των όρων του Κανονισμού παραλίας, όπως αυτό θα διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αποτελεί ουσιώδη παράβαση των όρων της παρούσης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη καταγγελία και λύση της μίσθωσης και ανάκλησης της , χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να ασκήσει ένδικα μέσα, πλέον των λοιπών έννομων συνεπειών και αξιώσεων του εκμισθωτή.

                                                                    

                                                                          Άρθρο 16

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας Σύμβασης βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 ( ΦΕΚ 578Β΄/9-4-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών , υπερισχύουν όσα προβλέπονται στην  ΚΥΑ αυτή . 

  

 

 

         Βεβαιώνεται ότι με το υπ΄ αριθμόν …………………….. διπλότυπο είσπραξης, καταβλήθηκε το …….%  και 3,6% χαρτόσημο του ορισθέντος με την παρούσα σύμβαση μισθώματος ύψους …………  € στο ταμείο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος  . 

       Βεβαιώνεται ότι με το υπ΄ αριθμόν ………………… διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης καταβλήθηκε σε ποσοστό  30% συν 3,6% χαρτόσημο επί του συνολικού μισθώματος ύψους ……… €  , υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου .

Συνημμένα:

  1. Απόσπασμα      διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας .
  2. Το      υπ’ αρ. …………………..  διπλότυπο      είσπραξης της Δ.Ο.Υ Παλλήνης
  3. Οι      παρατηρήσεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

 

 

 Στείλτε email στη διεύθυνση: Info@artemispress.gr